Looking for help find a specific filter? Give us a little more info and we will personally find a match for you.Nein danke

Aktuelle Rezensionen aus Germany

Tomáš ?erný


Filtr jsem nainstaloval vloni na ja?e 2015. Pro ilustraci uvádím dva nam??ené parametry získané rozborem vzorku vody v akreditované labolato?i - Ekologická laborato? PEAL s.r.o. U Vodojemu 15, 142 00 Praha 4 – m??eno v ?ervnu 2015, p?ed/za filtrem: vodivost 1350/10 ?S/cm a dusi?nany 82/15 mg/l. Te? po více než roce používání (rodinný d?m obývaný pouze od dubna do ?íjna 2 osobami) jsme ješt? nemuseli m?nit filtry (p?edpokladám že se tak stane na ja?e 2017), protože ve varné konvici se stále ned?lá žádný vodní kámen! Za?ízení REVERZNÍ OSMÓZA s pumpou RO600 Water2buy 5 Stup?ová v?ele doporu?uji!

Ji?í Dejmek


Uvítal bych kdyby bylo možné modifikovat RO o dopl?ky na p?ání. Trochu jsem vahách ohledn? tvrzení ohledn? "Použití: pouze s mikrobiologicky bezpe?nou studenou vodou." Znamená to že ne?eší bakteriální kontaminaci (E-coli....)?

Ewa Nepraš Dubi?ska


Zm?k?ova? jsem zakoupila teprve nedávno, zatím vše funguje tak, jak má. w2b.cz je velmi spolehlivá firma, poctivé a vst?ícné jednání, bezproblémová komunikace, ochota podat informace a trp?liv? vysv?tlit pot?ebné, bez jakýchkoliv náznak? povýšenosti apod.Majitel po ?ase sám zavolá, aby se ujistil, že vše funguje bez problém?...o které jiné firm? lze toto napsat? Dávno jsem nezažila firmu s tak p?íjemným jednáním a vst?ícností, mohu jen v?ele doporu?it.

Tweets @water2buy

Telefon Water2Buy